Mahāratnakūṭa Collection

The Mahāratnakūṭa Collection (Chinese Da baoji jing 大寶積經; Tibetan Dkon mchog brtsegs pa chen po) consists of 49 scriptures, compiled together by the Chinese monk Bodhiruci and published in 713. The links below will take you to bibliographic information about each sūtra, its available versions, and scholarship on the text.
We welcome additions and corrections to this information; please email us

 1. Trisaṁvara-nirdeśa
 2. Anantamukha-pariśodhana-nirdeśa
 3. Tathāgatācintya-guhya-nirdeśa
 4. Svapna-nirdeśa
 5. Sukhāvatī-vyūha
 6. Akṣobhya-tathāgatasya-vyūha
 7. Varma-vyūha-nirdeśa
 8. Dharmadhātu-prakṛty-asambheda-nirdeśa
 9. Daśadharmaka
 10. Samantamukha-parivarta
 11. Raśmisamantamukta-nirdeśa
 12. Bodhisattva-piṭaka
 13. Āyuṣman-nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa
 14. Nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa
 15. Mañjuśrī-buddhakṣetra-guṇa-vyūha
 16. Pitāputrasamāgama
 17. Pūrṇa-paripṛcchā
 18. Rāṣṭrapāla-paripṛcchā
 19. Gṛhapaty-Ugra-paripṛcchā
 20. Vidyutprāpta-paripṛcchā
 21. Bhadramāyākāra-vyākaraṇa
 22. Mahā-prātihārya-nirdeśa
 23. Maitreya-mahāsiṁhanāda
 24. Upāli-paripṛcchā
 25. Adhyāśaya-saṁcodana
 26. Subāhu-paripṛcchā
 27. Surata-paripṛcchā
 28. Vīradatta-gṛhapati-paripṛcchā
 29. Udayanavatsarāja-paripṛcchā
 30. Sumatidārikā-paripṛcchā
 31. Gaṅgottarā-paripṛcchā
 32. Aśokadatta-vyākaraṇa
 33. Vimaladattā-paripṛcchā
 34. Guṇaratnasaṁkusumita-paripṛcchā
 35. Acintyabuddhaviṣaya-nirdeśa
 36. Susthitamati-devaputra-paripṛcchā
 37. Siṁha-paripṛcchā
 38. Upāyakauśalya-jñānottara-bodhisattva-paripṛcchā
 39. Bhadrapāla-śreṣṭhi-paripṛcchā
 40. Dārikā-vimalaśuddha-paripṛcchā
 41. Maitreya-paripṛcchā-dharmāṣṭaka
 42. Maitreya-paripṛcchā
 43. Kāśyapa-parivarta
 44. Ratnarāśi
 45. Akṣayamati-paripṛcchā
 46. Saptaśatikā-nāma-prajñāpāramitā
 47. Ratnacūḍa-paripṛcchā
 48. Śrīmālā-devī-siṁhanāda
 49. Ṛṣivyāsa-paripṛcchā